HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHIETCLUB

TIR DER KEMPEN

TE NOORDERWIJK, DUIPT 6, 2200  NOORDERWIJK

 

1.   De toegang tot de schietstand en de kantine is toegestaan aan de leden van de club met hun genodigden en/of gezin en familie.

2.   Buitenlandse gasten die de vereiste documenten voorleggen die het voorhanden hebben van een vuurwapen in België vergunnen, mogen eveneens deelnemen aan schietcompetities en trainingen.

3.   Telkens er schietactiviteiten plaatsvinden, moet de uitbater of één van zijn vertegenwoordigers aanwezig zijn.

4.   Bij aankomst in de club schrijft iedere schutter zich in. Een vastbladig register zal hiervoor aanwezig zijn. De bladzijden van dit register worden vooraf genummerd en geviseerd door de gemeentepolitie. De particuliere schutter noteert telkens zijn naam, het type kaliber van het vuurwapen waarmee hij zal schieten, het uur van aankomst en vertrek. De registers zijn steeds ter inzage aanwezig en worden gedurende 10 jaar bewaard.

5.   Het is ten strengste verboden een andere persoon dan zichzelf in te schrijven in het aanwezigheidsregister.

6.   Wie niet beschikt over een geldig jachtverlof, een geldige sportschutterslicentie, een Europese vuurwapenpas afgeleverd in een andere lidstaat van de Europese Unie of een dagkaart dient een “bewijs van goed gedrag en zeden” in bewaring te geven aan de uitbater van de club, die het recentste exemplaar bewaart, waakt over zijn vertrouwelijkheid en het voor inzage ter beschikking houdt van de personen bedoeld in artikel 29 van de wapenwet van 8 juni 2006 en in artikel 16 van de bewakingswet.

7.   In het “bewijs van goed gedrag en zeden” mogen geen veroordelingen zijn vermeld zoals bedoeld in artikel 4, §2,1° van het KB van 13 juli 2000. (dit zijn veroordelingen die beletten dat iemand een erkenning of vergunning bekomt in het kader van de wapenwet, de bewakingswet en de detectivewet.)

8.   Schutters die geen lid zijn van Tir Der Kempen en niet beschikken over een geldig jachtverlof, een geldige sportschutterslicentie, een Europese vuurwapenpas afgeleverd in een andere lidstaat van de Europese Unie of een dagkaart, kunnen enkel deelnemen aan de trainingen indien zij een recent “bewijs van goed gedrag en zeden” voorleggen.

9.   Jaarlijks wordt het te betalen lidgeld bepaald. In dit bedrag zit een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden” vervat, samen met het lidgeld van F.K.V.L.

10. Het is raadzaam een eigen familiale verzekering te hebben.

11. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Alle leden worden automatisch aangesloten bij F.K.V.L. (Federatie Kleischutters Vlaamse Land)

12. Het lidgeld moet worden betaald bij het indienen van de aanvraag tot lidmaatschap.

13. De uitbaters behouden zich het recht voor om een lidmaatschap te weigeren, zonder opgave van redenen. Het eventueel ontvangen lidgeld zal in dat geval terugbetaald worden.

14. Wanneer iemand, na definitief lid te zijn geworden, wegens wangedrag wordt geschrapt, wordt het lidgeld niet terugbetaald, noch een gedeelte ervan.

15. Een lid mag steeds gasten meebrengen.

16. Meegebrachte wapens dienen te zijn verpakt in een afgesloten koffer of voorzien zijn van een trekkerslot. Ze moeten steeds duidelijk zichtbaar ontladen zijn en geopend worden gedragen op het schietterrein zolang men niet met de schietoefening bezig is.

17. Schutters mogen het clublokaal niet betreden met hun wapen.

18. Wapens mogen niet onbewaakt achterblijven op de schietstand.

19. Minderjarigen (dit zijn jongeren die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben), mogen de schietstand niet betreden en zij hebben ook geen toegang tot de ruimten waar zich vuurwapens bevinden.

20. Personen die betrapt worden met illegale wapens ( ook wat betreft proefbankstempels) zullen aanstonds uit de club worden verwijderd en als lid worden geschrapt. De gerechtelijke diensten zullen over de inbreuk worden ingelicht.

21. Leden van de openbare macht mogen te alle tijden de schietstand en de aanhorigheden betreden teneinde controles uit te voeren op veilig gebruik van het wapen en de bijhorende munitie.

22. De club zal geopend zijn elke woensdag en zaterdag van 13.00 uur tot 19.00 uur tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 december.  (Wedstrijden niet inbegrepen)

23. Er mag geschoten worden met gladloopwapens voor jacht- en schietsport.

24. Het gebruik van automatische wapens is verboden. Het gebruik van halfautomatische lange wapens is verboden, behalve als dit noodzakelijk is in een door de gemeenschapsoverheden bevoegd voor sport erkende discipline.

25. Oog- en oorbescherming zijn verplicht.

26. De schutter is verplicht om de lege patronenhulzen en lege dozen van patronen in de daartoe voorziene manden te deponeren teneinde het terrein netjes te houden.

27. Indien aan de installatie, onderdelen ervan of aan de machines wordt geknoeid, of stuk worden gemaakt, zal dit in rekening gebracht worden aan diegene die dit veroorzaakt heeft. Wij rekenen in dit verband op de eerlijkheid van de leden.

28. Er mag enkel geschoten worden met munitie die de28 gram(hagel 7 tot en met 9) niet overschrijdt. De patronen mogen niet langer zijn dan70 mm. Ingeval met staalhagel geschoten wordt mag de diameter van de hagelbolletjes niet meer dan 2.8 mm. (hagel 6) bedragen.

29. Vanaf 01/01/2010 is het gebruik van loodhagel verboden.

30. Het gebruik van zwart kruit en lichtkogels is verboden.

31. Er mag niet op andere doelen geschoten worden dan op clays.

32. Het gladloopwapen mag pas geladen worden wanneer de schutter zich op de schietstand bevind en op de plaats staat waar hij mag vuren.

33. Er mogen maximum 6 schutters op de schietstand zijn tijdens de wedstrijden of trainingen voor trap en dubbeltrap. De begeleider en eventueel de vereiste juryleden zijn hier bij ook aanwezig.

34. Het is aan te raden om maximum 6 schutters tegelijk op de schietbaan toe te laten voor de discipline jachtparcours. De begeleider en eventueel de vereiste juryleden zijn hier ook bij aanwezig.

35. De nodige, juiste munitie voor training en wedstrijd moet aangekocht worden in het clublokaal, daar ter beschikking gesteld door de erkende wapenhandelaar Frans Peeters. (Lic. 2/1/1993/0036) dit met het doel deel te nemen aan de activiteiten op de schietstand op dezelfde dag en in de hoeveelheid noodzakelijk daartoe.

36. Vermits munitie meestal in standaardverpakkingen verkocht wordt, is het bijgevolg onvermijdelijk en dan ook gewettigd om de overblijvende patronen mee naar huis te nemen.

37. Het is ten strengste verboden aan derden om wapens of munitie te verkopen op de schietstand.

38. Bij wijziging van de wet, betreffende het gebruik van de gepaste munitie, zal de standhouder zich daar onmiddellijk bij aansluiten.

39. Elke vorm van handel in wapens, munitie of aanhorigheden is voorbehouden aan de standhouder en eigenaar van de inrichting.

40. Ingeval van schietincidenten of ander onheil zal de begeleider direct de clubuitbater en/of verantwoordelijken waarschuwen die op hun beurt de nodige instanties zullen inlichten.

41. Betwiste punten, die in het reglement niet voorkomen, zullen door de verantwoordelijken besproken worden. Het relaas hiervan zal aan de betrokken partij(en) worden medegedeeld. De beslissing van de verantwoordelijken is bindend.

42. De verantwoordelijken zijn, Frans Peeters, Suzy Boons.

43. Roken is verboden op de schietstand tijdens de wedstrijden. Iedereen wordt geacht deze regel ook op training in acht te nemen.

44. Schutters worden altijd vergezeld van een begeleider die hen zal helpen de werpmachines te bedienen.

45. Resultaten van geschoten reeksen worden door de begeleiders doorgegeven aan het personeel van de kantine, teneinde een juiste afrekening te kunnen maken.

46. Van elke aanwezige wordt verwacht de nodige fairplay aan de dag te leggen.

47. Racistische uitlatingen over personen, huidskleur of religie zijn verboden.

48. De volgenden personen zijn verantwoordelijk en/of zorgen voor het naleven van deze artikels: Frans Peeters (eigenaar en verantwoordelijke), Suzy Boons (permanentie), Aerts José (permanentie)

49. Alcoholische dranken mogen slechts worden genuttigd door particuliere schutters die hun schietactiviteiten volledig hebben beëindigd.

50. De toegang tot de schietstand wordt ontzegd aan elke persoon die kennelijk in staat van dronkenschap verkeert ten gevolge het gebruik van alcoholische dranken, drugs of geneesmiddelen.